Thực hiện Công văn 1052/UBND-KGVX ngày 8/4/2022 của UBND TP Hà Nội về việc cho trẻ MN được trở lại học trực tiếp.Thực hiện Kế hoạch số 176/KHUBND ngày 12/4/2022 của UBND huyện Ba Vì về việc cho học ...